ซ่อมเครื่องมือแพทย์

รับซ่อมเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด

รับซ่อม Mini Drill / Compact Air Drill / ลับคมกรรไกร 

     

 Double Air Hose – เปลี่ยนสายในและนอก 

                  

รับซ่อมหัวกรอฟัน – หัวกรอเร็ว AIRROTOR,   หัวกรอช้า  CONTRA   STRAIGHT